Školský poriadok

 

Materská škola Mútne, 02963 Mútne 222

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

 

Vypracoval:                                Mgr. Emília Bugajová

Schválil:                                      PaedDr. Jana Murínová

Schválený na PR:                        30.082017

Prerokovaný na ZR:                    30.08.2017

Dátum vyhotovenia:                    28.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti:  01.09.2017

 

Školský poriadok Materskej školy v Mútnom

 

 

 

Školský poriadok obsahuje:

                  I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1       Charakteristika materskej školy

II.        

Článok  1     Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

            Článok  2      Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá                         vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami  a ďalšími zamestnancami materskej školy

            Článok 3      Prevádzka a vnútorný režim materskej školy.

            Článok 4     Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred                          sociálno - patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

            Článok 5     Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

III.                    Záverečné ustanovenia

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

        Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľ Základnej školy s materskou školou Mútne 224 v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) s prihliadnutím na špecifické podmienky pre Materskú školu Mútne 222.

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:

1.  Výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlách vzájomných vzťahoch,  vzťahoch s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

2. Prevádzke a vnútornom režime školy

3. Podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

4. Podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje

5. VVČ je organizovaná podľa denného poriadku s ohľadom na hlavné vzdelávacie aktivity, ktoré sú v časovom slede rovnocenné.

 

Článok 1

Charakteristika materskej školy

         Materská škola je šesťtriedna.  Poskytuje celodennú starostlivosť   deťom vo veku od 2-6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. MŠ poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

Výchova a vzdelávanie  v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Škôlkarik spoznáva svet, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program je záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa v materskej škole realizuje edukácia detí.  Školský vzdelávací program je zákonným zástupcom  detí   dostupný prostredníctvom riaditeľky a triednych učiteľov. Zákonní zástupcovia detí sú so Školským vzdelávacím programom oboznámení na plenárnom a triednych stretnutiach rodičov detí. Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa ŠkVP,  ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie a podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej; rozvíja schopnosti a zručnosti a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Úspešným absolvovaním posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu z odboru vzdelávania v materskej škole získa dieťa p r e d p r i má r n y  stupeň v z d e l a n i a.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je o s v e d č e n i e  o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 • Školský  rok sa začína 04.09. a končí sa 31.08. nasledujúceho kalendárneho roka
 •  Školský rok sa člení na hlavnú časť výchovno-vzdelávacej práce so vzdelávacími aktivitami po ktorom nasleduje letná činnosť /striedavo s prevádzkou  júl-august podľa záujmu rodičov/
 •  VVČ je organizovaná podľa denného poriadku,  s ohľadom na hlavné vzdelávacie aktivity, ktoré sú v časovom slede rovnocenné
 • Ak počet detí v chrípkovom období prekročí viac ako 15% z celkového počtu, informuje riaditeľ školy  zriaďovateľa a prijme opatrenia – zdrží sa organizovania krúžkov, exkurzií, výletov a ostatných hromadných akcií 

 

 

Časť II.

Článok  1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „ zákonný zástupca”). Deti sa prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci apríl, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

Riaditeľ po dohode so zriaďovateľom zverejní od 15. marca príslušného kalendárneho roka miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok na informačnej tabuli  MŠ,  na internete, vyhlásením v rozhlase a na iných dostupných miestach.  Zástupkyňa riaditeľa školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podmienky prijímania detí  prerokuje riaditeľ  s pedagogickou radou a radou  školy.

Zákonný zástupca odovzdá písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zástupkyni MŠ najneskôr do 15. mája. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca zástupkyni  MŠ do 15. apríla.

 Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa  do MŠ k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca spravidla do 30. 05. Písomné rozhodnutie o prijatí  dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľ do 30 dní odo dňa podania žiadosti.  V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní so  zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva obce Mútne č. 11/2008  a jeho zmeny zo dňa 25. 09. 2009  o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení  zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

P O D M I E N K Y   P R I J A T I A   A   D O CH Á D Z K Y   D I E Ť A ŤA   D O

M A T E R S K E J    Š K O L Y

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

 • Podľa § 59, zákona NR SR č. 245/08 Z. z. v súlade s § 3 ods. 3, vyhláškou č. 306/08 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,  sa  prednostne  prijímajú deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
 •  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Tieto zákonom stanovené podmienky musia dodržiavať riaditelia všetkých materských škôl (bez ohľadu na ich zriaďovateľa), ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste.

Dieťa pred vstupom do MŠ má osvojené :

Hygienické požiadavky : 

 • Nepoužíva  plienky ani nočník
 • Samostatné umývanie a utieranie rúk do uteráka pod  dohľadom pedagóga
 • Používa a obsluhuje vodovodnú batériu a mydlo  pod dohľadom pedagóga
 • Samostatné používanie toaletného papiera a toalety  pod dohľadom pedagóga
 • Používanie vreckovky, správne kýchanie a kašľanie s rukou na perách

 

Obliekanie a vyzliekanie – sebaobsluha :

 • Vie sa samostatne vyzliecť
 • Obliekanie a obúvanie v spolupráci s pedagógom

Stolovanie :

 • Dieťa vie správne držať lyžičku /vidličku/
 • Vie používať pohár/hrnček/
 • Dodržiava čistotu pri stolovaní

Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný  zástupca privádza dieťa na maximálne 4 hodiny denne, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. O adaptačný pobyt musí rodič požiadať riaditeľku školy. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v zaujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť  o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý  čas), alebo  o ukončení dochádzky do MŠ.

Žiadosť o prijatie do MŠ rodič získa u ZRŠ pre MŠ alebo na web stránke MŠ. Po  vyplnení rodič podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. ÚVZ dokladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pre zaškolenie do MŠ od príslušného pediatra, spolu s prefoteným preukazom poistenca.

V prípade, že rodič neuvedie v žiadosti, a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dobu pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a doklady z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Na prvom stretnutí rodičov budú zúčastnení oboznámení s tým, že osobné údaje detí budú použité len pre našu vnútornú potrebu  zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v súlade znenia s § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona/.

·         Súčasne pri nástupe predkladá, splnomocnenie pri preberaní dieťaťa inou osobou podpísanou oboma rodičmi, potvrdenie o bezinfekčnosti okolia.

·         Rodič, v záujme dieťaťa nahlási všetky zmeny osobných údajov dieťaťa, ku ktorým príde v priebehu školského roka (zmena adresy, zmena mena, nové telef. čísla, zmena zdravotnej poisťovne...) riaditeľke, príp. učiteľke.

 

Článok  2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ

 

Dieťa má právo na:

a)      bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)      vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

c)      individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti  a  možnosti a zdravotný stav,

d)     úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

e)      poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

f)       výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

g)      organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

h)      úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému a sexuálnemu násiliu,

i)        právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

 

Dieťa je povinné:

a)      neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)      dodržiavať školský poriadok materskej školy,

c)      chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,

d)     pravidelne  sa  zúčastňovať  na výchove a vzdelávaní

e)      konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

f)       ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

g)      rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

a)      žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

b)      oboznámiť sa so  vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

c)      byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d)     na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e)      zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase  ZRŠ pre MŠ,

f)       vyjadrovať sa k  vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

a)      dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

b)      dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

c)      informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

d)     ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný ZRŠ pre MŠ (riaditeľke) oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri  opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bez infekčnosti prostredia.

e)      pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva obce Mútne č. 11/2008  a jeho zmeny zo dňa 25. 09. 2009   o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v  materských školách  v súlade s  § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Mútne, mesačne na jedno dieťa 6 €,

Deti v hmotnej núdzi sú oslobodené od platby na základe príslušného potvrdenia.

Výška príspevku je určená v súlade s  § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení.

Príspevok sa uhrádza nasledovne:

1. platbu zaplatiť v dňoch: 24.25.26. septembra 2018, zaplatiť naraz do konca kalendárneho roka 2018, t.zn. 8x4 = 32.-€

2. platbu môžete zaplatiť v dvoch splátkach, alebo aj naraz, t.zn.

24.-€  21.22.23.  januára 2019

24.-€, 22.23.24.  apríla 2019

alebo

48.-€ 21.22.23. januára 2019

Číslo účtu: SK65 5600 0000 0040 4151 4006

Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

a)      ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni RŠ pre MŠ  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)      ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d)     ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až d, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

-          príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

-          V zmysle  s  § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jeden deň určený príspevok jednotne:

 -       celodenná strava: 1,12.-€

     -         poldenná strava:  0, 90.-€

Príspevok sa uhrádza vopred do 5. v mesiaci za celý mesiac na bankový účet:

Číslo účtu: SK17 5600 0000 0040 4151 7004

KS: 0308

Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

  Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od: 6,30 hod. do 15:30 hod.

Riaditeľ ZŠ s MŠ Mútne: PaedDr. Jana Murínová

Zástupkyňa pre MŠ : Mgr. Emília Bugajová

Konzultačné hodiny:

•    štvrtok od 12:00 - 14: 00 hod., alebo po  telefonickom dohovore.

Vedúca školskej jedálne: Mária Pňačeková

 

V čase školských prázdnin bude prevádzka zabezpečená len v prípade, že bude prihlásených najmenej 15 detí. Počas  letných prázdnin v zmysle nasledovnej smernice: O prevádzke MŠ počas letných prázdnin a  zvýšenom poplatku. Smernica     /z dňa: 8. júna 2015, po dohode s pánom starostom/. Z dôvodu zodpovedného prístupu k dochádzke do MŠ počas letných prázdnin, rodič je povinný zaplatiť zvýšený poplatok za MŠ, a to  v sume 20.-€ za mesiac a to už pri podaní záväznej prihlášky – vopred.

 

Organizácia a vekové zloženie triedy:

      MŠ sa skladá z troch budov. V dvoch je umiestnených šesť tried materskej školy, v tretej budove je vyvarovňa, jedáleň a kancelária pre vedúcu školskej jedálne.

V 1. budove sa nachádza na prízemí trieda D – Jablčková – 5 - 6 ročné deti                                                                                                                    trieda F - Jahôdková - 2 - 3 ročné detí

Na poschodí sa nachádza trieda najmenších detí – E – Kvietočková, 2 - 3  ročné deti.

V 2. budove sa nachádza na prízemí trieda C- Slniečková –5 - 6 ročné deti

Na poschodí je trieda A- Srdiečková a B- Motýliková –3 - 4  ročné deti a zborovňa pre zástupkyňu MŠ.

 

Budova č.2

      Prevádzka v triede A je  celodenná od 6:30 do 15:00 hod., v triede B strednej vekovej skupiny, je prevádzka celodenná od 7:00 do 15:00 hod., v predskolškej triede C je prevádzka poldenná od 7:35 hod. do 13:15 hod., kde sú deti  prihlásené na poldennú formu výchovy a vzdelávania, si rodič z materskej školy prevezme dieťa hneď po obede , najneskôr do 13:15 hod.

Budova č.1

      Prevádzka v hornej triede E je od 6:50 do 15:30 hod. Prevádzka v dolnej triede D, je celodenná od 7:00 do 15:00 hod. a prevádzka v triede F je od 6:30 do 12.10 hod., kde sú deti  prihlásené na poldennú formu výchovy a vzdelávania, si rodič z materskej školy prevezme dieťa hneď po obede , najneskôr do 12:00 hod.,

Triedy budú v čase od 8.00 do 11.00 uzamknuté z dôvodu bezpečností detí.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť podľa § 24 ods. 9 pís. b) zák. č. 355/2007 Z. z., o verejnom  zdravotníctve ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný pre pobyt v materskej škole.

Dôvody ranného  neprijatia dieťaťa do MŠ, ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

 • zvýšená teplota                                           
 • silný kašeľ
 • užívanie antibiotiká
 • vírusové ochorenia
 • infekčné a prenosné choroby, herpes
 • hnisavý výtok z očí alebo nosa, 
 • črevné ťažkosti– hnačky, zvracanie
 • voš vlasová.

 

,,Preberanie“ detí sa potvrdzuje podpisom do zošita vzájomne medzi učiteľkami. Uvedenú organizáciu rešpektuje každá učiteľka poverená zastupovaním.                                               

 

Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede sú spracované vo forme denného poriadku pri vstupe do každej triedy.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učiteľky  predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. V A, B, D, E triede zabezpečujú edukačnú činnosť striedavo dve učiteľky, pričom sa ich základný úväzok VVČ spravidla prekrýva v čase pobytu detí vonku a obeda. V  triede C a F zabezpečuje edukačnú činnosť jedna učiteľka. V rámci svojich kompetencií usmerňujú edukačný proces prostredníctvom dynamických výchovno-vzdelávacích činností podľa plánov VVČ, ktoré vypracúvajú vopred, v súlade so školským vzdelávacím programom.

V súlade s § 8 ods. 1 vyhl. č. 306/08 Z. z. o materskej škole je pre každú triedu určený triedny učiteľ. Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dokumentácie týkajúcej sa detí v určenej triede materskej školy /§ 8 ods. 2 vyhl. č. 306/08 Z. z./.

 

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

Trieda

Vek detí

Prevádzka

Vyučujúca

Počet detí

forma

A trieda

3-4 ročné

 

6:30-15:00

Triedna uč. Judiaková Ivana 

Vyučujúca: Bc. Rafajová Zdenka              

22

celodenná

B trieda

3-4 ročné

7:00-15:00

 

Triedna uč. Bc. Vaterková Dana

Vyučujúca: Bc. Romaňáková Andrea

19

celodenná

C trieda

5-6 ročné

7:35-13:15

 

Triedna uč. Bc. Brišová Lucia

           

20

poldenná

 

D trieda

 

5-6 ročné

 

7:35-13:15

Triedna uč. Bc. Dana Vaterková

Dobrovoľnícka služba: Zuzana Straková 

20

poldenná

E trieda

2-3 ročné

6:50- 15:30

Triedna uč. Mgr. Vojtaššáková Marta

Vyučujúca: Mgr. Bugajová Emília, Mudroňová Michaela    

18

celodenná

F trieda

2-3 ročné 

6:30 - 12:10

triedna učiteľka Čierniková Kristína

15

poldenná

 

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí

V čase od 6:30 do 7:00 hod. sa budú deti z tried A,B,C schádzať v triede A. Učiteľka z B triedy si preberie deti o 7:00 hod. a učiteľka z C triedy o 7:35.

V čase od 6:30 do 7:35 hod. sa budú deti z tried D,E, F schádzať v triede F. Učiteľka z D triedy si preberie deti o 7:00 hod. a E triedy si preberie deti o 6:50 hod.

Deti z C. triedy, ktoré neboli prevzaté z dôvodu prihlásenia na celodenný pobyt odovzdá učiteľka  do celodennej triedy B, kde budú do odchodu domov. Neprevzaté deti z F triedy, ktoré neboli prevzaté z dôvodu prihlásenia na celodenný pobyt odovzdá učiteľka kolegyni do E triedy. Deti z triedy E, ktoré sú prihlásené na poldenný pobyt je potrebné prevziať do 12:00 hod. Deti, ktoré sú prihlásené na pobyt do 15:30, odovzdá učiteľka z triedy A, B, C, D, F učiteľke v triede E.

V triede A,B,C,D budú deti najmenej pol hodiny odpočívať na mäkkom povrchu, až do ich odchodu  budú využité edukačné aktivity, pobyt vonku a hry. Deti v E triede budú spať v spálni, v pyžamách na  postieľkach.

 

Preberanie detí

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ spravidla do 8:00 hodiny a prevezme ho zvyčajne do 15:30 hodiny.

V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušili činnosť ostatných detí.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Ak sa vyskytne mimoriadna situácia, že rodič potrebuje, aby dieťa vyzdvihol niekto iný z MŠ, ako je uvedené vo vyhlásení, vlastnoručne podpisom splnomocní danú osobu, ktorá splnomocnenie odovzdá učiteľke.

BEZ TOHOTO SPLNOMOCNENIA NIKOMU DIEŤA NEODOVZDÁME

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na osoby, ktoré sú uvedené na vyhlásení o preberaní dieťaťa a v prípade tejto situácie by mohli prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených  osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.

Upozornenie: Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6,30 do 8,00 hod. a popoludní pri preberaní deti domov. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa.

Je vhodné priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie vhodnú pevnú obuv a do skrinky náhradnú bielizeň. Zákonný zástupca odovzdá dieťa učiteľke zdravé a prezlečené.

 

 

Organizácia v umyvárni

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie wc a dodržiavanie príslušných hygienických zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

 

Organizácia pri jedle

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

Deti 2-4 ročné používajú pri jedle lyžičku, podľa možnosti môžu aj vidličku a nožík.

Deti 5-6 ročné používajú samostatne kompletný príbor.

 Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť/alergia na mliečne výrobky.../

 

Časový harmonogram podávania jedla

Desiata:    8,45 – 9,00

Obed:       11,45 – 12,00

Olovrant: 14,15

Stravovanie je zabezpečené v každej budove osobitne, každá trieda má rozpísanú presnú organizáciu podávania jedla.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca  u vedúcej školskej jedálne alebo triednej učiteľky najneskôr do 8,00 hodiny príslušného dňa, môže tak urobiť aj telefonicky.

 

Pobyt vonku

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity , v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí.

Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry ako aj kreslenia kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných predpisov a pokynov vedenia MŠ.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20  detí od 4-5 rokov, alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa  dbá na bezpečnosť detí.

S triedou s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku 3-4 rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka za prítomnosti dvoch zamestnancov.

 

Odpočinok detí

Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečuje pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Realizuje sa v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.

So staršími deťmi, najmä 5-6 ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napr. čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam.

Dĺžka odpočinku v jednotlivých  triedach je uvedená v denných poriadkoch.

 

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori.

Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu a každoročného plánu krúžkovej činnosti v MŠ.

 

Organizácia ostatných aktivít

Výlet alebo exkurzia –sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby deti a so zabezpečením varenej stravy pre deti.

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor,  zástupkyňa zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

- na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch ped. zam. a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa §28 ods.10 školského zákona.

 

Úsporný režim chodu materskej školy

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, zástupkyňa MŠ môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých triedach. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade zástupkyňa MŠ  rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

 

Vykonávanie pedagogickej praxe študentkami v materskej škole

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u zástupkyne MŠ, ktorá:

- poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

-oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou

-zaradí študentky do tried

 

Spolupráca s rodičmi:

a.) Uskutočňuje sa formou informovaného pohovoru s triednou učiteľkou, konzultáciou, účasťou na rodičovských združeniach a iných akciách v rámci MŠ,

b.) Spolupráca je uskutočňovaná aj individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, alebo prostredníctvom oznamov v šatni. Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati.

c.) Zamestnanci materskej školy sú povinní dodržať mlčanlivosť o deťoch, nepodávajú žiadne informácie cudzím osobám,

d.) Telefónne čísla rodičov budú použité len v prípade rýchleho kontaktu –náhle ochorenie, úraz.

Sťažnosti a oznámenia rodičov a zamestnancov školy

V zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je zamestnanec, ktorému bola sťažnosť podaná, podnet alebo návrh zaevidovať v  zošite sťažností, návrhov a podnetov.

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

2) Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného

pobytu sťažovateľa.

3) Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu

smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet

sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

4) Orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej

podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len „záznam“). Okrem náležitostí podľa

odseku 2 a 3 záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej

správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí

boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.

5) Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom

podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy

v rozpore s právnymi predpismi.

6) Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán verejnej správy takúto sťažnosť

neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy záznam odloží s

poznámkou o odmietnutí podpísania.

7) Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa

považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania

písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína

plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak

písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou

poštou, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží.

Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou so zaručeným elektronickým

podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

8) Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a

nie je v nej určené komu z nich sa majú doručovať, orgán verejnej správy zašle sťažovateľovi,

ktorý je uvedený ako prvý a uvádza údaje podľa bodu 2.

9) Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti

musí byť úradne osvedčené splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať

sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

10) Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy je

sťažnosťou podanou orgánu verejnej správy.

 Prešetrenie sťažností, preverenie faktov a prijatie záverov uskutočňuje zriaďovateľ, kedy rozhodne o ďalšom postupe.

 

Článok 4

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia deti a ochrany pred patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

1.      Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou: pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Podľa §24ods.6 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

a, je spôsobilé na pobyt v kolektíve

b, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

c, nemá nariadené karanténne opatrenie

Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, alebo splnomocnenú osobu

 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení /pedikulóza/ podľa zákona 355/2007 o výskyte vši

Materská škola v Mútnom podľa zákona 355/2007 o výskyte vši v MŠ prijala v spolupráci so ZRŠ nasledovné opatrenia:

 1. Triedne učiteľky v prípade podozrenia na výskyt vší alebo hníd, volajú rodičom, ktorí sú povinní hneď si dieťa zobrať domov a hygienu hlavy dať do poriadku.
 2. Povinnosťou rodičov, ktorí zistili u detí vši alebo hnidy, je upozorniť ihneď MŠ o tomto probléme.
 3. V prípade opakovaného výskytu vší alebo hníd, rodič bude vyzvaný, aby priniesol potvrdenie od lekára o čistote hlavy.

 

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

1.Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy po dieťa.

2.Pokiaľ  škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťa nebude požadovať.

3.Vchody do MŠ sú uzamknuté. Kľúče od jednotlivých dverí k triedam má každá učiteľka, zástupkyňa a hlavná upratovačka, ktorá zodpovedá za posledné uzamknutie budov a aj počas prevádzky.

4.V pavilónoch MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ akýkoľvek pohyb cudzej osoby ZAKÁZANÝ.

5.Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.

6.Po ukončení prevádzky MŠ v triede je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené uzamykateľné miesto.

7.Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

8.Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

9.Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne hlavná upratovačka.

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok zo dňa 19.01.2017, vrátane všetkých jeho dodatkov.

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v súlade s/so:

 

 1. zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

 1. zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

 1. zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. vyhláškou MŠ SR č. 308/2008 Z.z. o materskej škole

 

 1. všeobecným záväzným nariadením Obce Mútneč.11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských jedálňach.

 

 1. pracovným poriadkom pre ped. zamestnancov  ZŠ s MŠ Mútne.

 

 

 

        Vypracovala: Mgr. Emília Bugajová

                       zást.riad.pre MŠ

 

          Schválila:  PaedDr. Jana Murínová

                              riaditeľka ZŠ s MŠ

 

 

TOPlist