Školský vzdelávací program

 

Materská škola Mútne, 02963 Mútne 222

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

„ Škôlkárik spoznáva svet “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: Potrebujeme pomáhať našim žiakom a študentom  tvoriť takú budúcnosť, v ktorej chceme žiť my všetci.“

 

 

Obsah

 

1. Základné identifikačné údaje o škole

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

3. Vlastné zameranie školy

4. Učebné osnovy a východiská plánovania

5. Vyučovací jazyk

6. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

7. Personálne zabezpečenie

8. Materiálno – technické a priestorové podmienky

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

13. Použitá literatúra

 

1. Identifikačné údaje

 

Názov školy:

Základná škola s materskou školou Mútne,

Materská škola 222

Názov ŠkVP:

,,Škôlkárik spoznáva svet“

Stupeň vzdelania:

Predprimárne vzdelanie

Dĺžka dochádzky:

1 až 4 roky

Formy výchovy a vzdelávania:

Celodenná, poldenná

Vyučovací jazyk:

Slovenský

Zriaďovateľ:

Obec Mútne,

starosta obce: Marián Murín

kontakt 043/5597 320

 E-mail: obec@mutne.sk

Riaditeľ školy:

PaedDr. Jana Murínová

Kontakt: 043/5597 258

E-mail: zsmutne@mail.t-com.sk

Vypracovala spolu s kolektívom učiteliek zástupkyňa RŠ  pre MŠ:

Mgr. Emília Bugajová

Kontakt: 0902 991 098

E-mail: materskaskolamutne@gmail.com

Web stránka MŠ:

Prerokovaný v pedagogickej rade:

30.01.2017

Prerokovaný v rade školy:

 

Vydal riaditeľ školy:

 

Podpis:................................................

                   PaedDr. Murínová Jana

                                       Pečiatka:

 

Vydaný v Mútnom dňa:

30.01.2017

Platnosť dokumentu:

31.08.2020

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 

    Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

     Materská škola v Mútnom je školou, ktorá uznáva a u detí rozvíja tieto hodnoty:

 • vzájomná úcta a zodpovednosť,
 • múdrosť a vzdelanie,
 • rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti,
 • solidarita a spolupatričnosť,
 • dynamické hľadanie a nachádzanie samého seba,
 • aktívna sebarealizácia v prospech seba a iných.

 

Východiskom pre tvorbu vlastných cieľov sú všeobecné ciele uvedené v Štátnom vzdelávacom programe a ciele v školskom zákone. Odrážajú ciele, očakávania a podmienky našej materskej školy.

      Vlastné ciele materskej školy:

 

 • obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky (Vianočné zvyky a tradície, zvyky na Fašiangy, Veľkonočné zvyky a tradície, Stavanie mája v MŠ...)
 • deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu, podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí,
 • prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy rodič – učiteľ konzultáciami, poradenstvom, spoluprácu rodiny a školy organizovaním spoločných podujatí –Október – mesiac úcty k starším, Vianočné besiedky (december), besiedky ku dňu matiek (máj), otcov (jún), súťaže, zasadnutie rodičovského združenia
 • podporovať vzťah k poznávaniu a učeniu a rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • umožniť napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti,
 • precvičovať správnu výslovnosť a rozvíjať súvislé vyjadrovanie,
 • dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti,
 • v období pred vstupom do základnej školy a realizáciou spoločných podujatí ZŠ s MŠ zabezpečiť plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy a utvárať ich predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
 • vytvárať pozitívnu učebnú klímu bez blokujúcich mechanizmov,
 • pozitívne spätnoväzobne spoluhodnotiť,
 • učiť prostredníctvom zážitkov a skúseností,
 •  klásť dôraz na :rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa,
 • emocionalizovať výučbu,
 • utvárať priaznivú sociálnu klímu,
 • uspokojovať individuálne potreby dieťaťa – umožniť mu byť šťastný, v pohode, mať láskyplný vzťah, cítiť emócie a môcť ich prejaviť, môcť urobiť chybu a neprísť o pozitívny vzťah, mať šancu chybu napraviť, potrebu slobody, priestoru, hľadania, voľby, sebarealizácie, 
 • uplatňovať prosociálny výchovný štýl – nie direktívny prístup ale partnerský vzťah učiteľ – dieťa,
 •  realizovať ranný kruh,
 •  intenzívnejšie sa zamerať na zaškolenie detí pred vstupom do základnej školy, na individuálny rozvoj detí s odkladom povinnej školskej dochádzky /OPŠD/,
 •  prezentovať výchovno – vzdelávací proces pred verejnosťou – formou spoločných aktivít, obecných slávností,
 • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa – prostredníctvom krúžkovej činnosti – anglický jazyk, krúžok Mútňanček, krúžok výtvarnej tvorivosti, krúžok matematicko – logického myslenia, prírodovedný krúžok, športový krúžok, divadelnícky krúžok,
 • spolupracovať s rodinou – spoločné podujatia, informovanosť, poradenská činnosť,
 • spolupracovať so základnou školou – otvorené hodiny v ZŠ pre deti z MŠ, diskusie o požiadavkách na deti v 1. ročníku ZŠ
 • spolupracovať so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove – Vyšetrenie školskej zrelosti pred vstupom dieťaťa do ZŠ /január/,
 • konzultácie, poradenstvo pre rodičov, 
 • spolupracovať s Radou školy pri ZŠ – predložiť koncepciu smerovania MŠ, predkladať správu o činnosti, hospodárení, o počte prijatých detí ap.,
 • spolupracovať so zriaďovateľom – pri údržbe, úprave areálu /kosenie trávnika/, riešiť aktuálne problémy, situácie týkajúce sa diania v MŠ k spokojnosti zriaďovateľa, rodiča, dieťaťa,
 • využiť  školský areál – na rozvoj v oblasti rozvoja prírodovednej gramotnosti,
 •  využiť športové ihriská v blízkom okolí materskej školy z hľadiska prevencie voči civilizačným chorobám, ktoré sú vo väčšine prípadov podmienené práve nedostatkom pohybovej aktivity. Uvedomujeme si, že včasná stimulácia detí zameraná na pravidelný pohyb môže pomôcť zlepšiť alarmujúce ukazovatele motorického, ako aj somatického vývinu detí,
 • využiť digitálne technológie – materiálno-technické vybavenie, na vzdelávanie detí.

 

3. Vlastné zameranie materskej školy

 

     Mútne je obec na severe Slovenska, ktorá je obklopená krásnou prírodou, čo podporuje dostatok možností pre podporovanie environmentálneho cítenia a ochrany životného prostredia.

Obyvatelia Mútneho sú silne spätí s tradíciami, o čom svedčí aj to, že ešte aj dnes sa v rodinách rozpráva goralským nárečím. Preto sa naša materská škola zameriava na rozvoj regionálnej výchovy a udržiavanie ľudových tradícií a goralského nárečia.

Pri tvorbe názvu nášho ŠKVP sme vychádzali  z prostredia, v ktorom sa naša škola nachádza. Spoznávanie okolitého sveta približujeme deťom prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý je orientovaný na osobnostný rozvoj detí. Naším cieľom je rozvíjať schopnosti a zručnosti detí, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Vychádzame z princípu, aby každé dieťa zažilo v materskej škole radosť, lásku, pochopenie, aby bolo stále šťastné, tvorivé, a tak mohlo vnímať krásu okolo seba.

Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, záujmov a potrieb detí a spoločnosti. S ohľadom na vývoj v spoločnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej s novými metódami výchovno-vzdelávacej práce. Profilácia je zameraná v súčinnosti s prípravou na vstup dieťaťa do základnej školy a kooperáciu s bežným životom. Zameranie našej MŠ je rozdelené do nasledovných podoblastí:

 

Poznávame a zachovávame ľudové tradície

 

    Popri súčasnej modernej dobe nezabúdame deťom  vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našej obci trvalé korene. Najviac rezonujú cez vianočné a veľkonočné sviatky, pri oslave Dňa matiek, otcov. Pripomíname si vtedy zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky uchovávali svoje čaro a jedinečnosť ( zdobenie medovníkov a vajíčok, vystúpenie pre rodičov s prvkami tradícii, v krojoch na ľudovú hudbu...)

 

Preto chceme:

 • priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície, podnietiť záujem o tradičné remeslá a utvárať pozitívny vzťah k folklóru
 • vytvárať u detí hrdosť na tradície a regionálnu kultúru
 • realizovať tradičné akcie v materskej škole a obohacovať ich o ďalšie príležitostné aktivity
 • zachovávať goralské nárečie, ale zároveň posilňovať spisovnú výslovnosť detí

 

Chránime prírodu a pohybom k zdraviu

 

    Materská škola je umiestnená v strede obce, v peknom prostredí v blízkostí inštitúcii obce (základná škola, obecný úrad, kostol, kultúrny dom, pošta) čo vytvára veľmi dobré podmienky pre rozvíjanie environmentálnych aktivít.

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť.

V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Prioritu vidíme - v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových aj materiálnych. Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sú jarné a jesenné turistické vychádzky, stavanie snehuliakov, sánkovanie, chôdza v stope a iné podľa poveternostných podmienok, letná olympiáda (súťaže v rôznych športových disciplínach), využívanie športovej haly v spolupráci s ZŠ.

Preto chceme:

 • aby získavanie poznatkov bolo pre deti dobrodružstvom, ktoré v deťoch prebudí túžbu vedieť o okolitom svete viac a potrebu vyvíjať vlastnú iniciatívu
 • viesť deti k zdravému životnému štýlu a usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život – zaradením pohybových aktivít, zameraním sa na zdravú výživu – starostlivosťou o osobné zdravie a poznanie svojho tela
 • podporovať environmentálne bádateľské aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia

 

     Rozvíjame predčitateľskú gramotnosť

 

        V rámci komunikatívnych kompetencií sa u dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania očakáva osvojenie si predčitateľskej gramotnosti. V materskej škole sa predčitateľská gramotnosť rozvíja ako príprava na zvládanie a osvojenie si procesu čítania a písania v základnej škole. Výhodou v predprimárnom vzdelávaní je, že dieťa môže slobodne tvoriť obsah a reprodukovať význam počutého textu, čo dáva možnosť rozvíjaniu slovnej zásoby, fantázie a obrazotvornosti. Podpora počiatočného čítania a písania sa usiluje predovšetkým o vytvorenie pozitívneho vzťahu k týmto procesom v škole. V tomto procese ide predovšetkým o nadobúdanie skúseností s písanou rečou.

Oblasť predčitateľskej gramotnosti sa v našej materskej škole rozvíja prostredníctvom nasledovných činností:

 • vytvorenie podnetného prostredia s prvkami predčitateľskej gramotnosti ako je abeceda, čísla, farby, geometrické tvary...
 • vytvárať pomôcky na podporu rozvoja predčitateľkej gramotnosti,
 • vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať metódy predčitateľkej gramotnosti,
 • rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu oka a ruky ako príprava na písanie – dopĺňanie pomôcok na rozvíjanie grafomotoriky,
 •  eliminovať nespisovnú výslovnosť a nárečové prvky v reči dieťaťa,
 • realizovať množstvo aktivít zameraných na rozvoj aktívnej slovnej zásoby,
 • osvojiť si schopnosť určiť začiatok a koniec textu, smer písaného textu.

 

      Metódy rozvíjania predčitateľskej gramotnosti dieťaťa tvoria samostatnú prílohu ŠkVP.

     

  Kráčame bezpečne

 

Deti cestujú do našej materskej školy a neskôr aj do základnej školy z priľahlých častí obce autobusom, bicyklom, alebo peši. V obci nie je dobudovaná infraštruktúra, čo zvyšuje riziko úrazu detí. Znalosti z oblasti dopravnej výchovy sú veľmi potrebné, nakoľko sa deti v obci veľakrát pohybujú bez dozoru rodičov a do materskej školy dochádzajú v sprievode starších súrodencov.

      Preto chceme:

 • nájsť priestor a možnosti rozširovať obzor v rámci dopravnej výchovy predovšetkým prostredníctvom zážitkového učenia sa
 • pripraviť deti na bezpečný pohyb na miestnych komunikáciách osvojením si základných pravidiel cestnej premávky

 

       Každé dieťa je môj kamarát

 

   Materská škola vytvára vhodné podmienky aj pre výchovu a vzdelanie detí s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre  výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím vytvárame individuálne podmienky:

 • vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu
 • úprava organizácie výchovy a vzdelávania
 • využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania
 • spoluprácu so špeciálnym pedagógom a logopédom

 

4. Učebné osnovy a východiska plánovania

 

           Učebné osnovy sú zostavené z desiatich rámcových tematických projektov, ktoré sú spojené so skutočným životom detí v materskej škole.

 

Charakteristika obsahových celkov stručne predstavuje základný tematický rámec, v ktorom sa výchova a vzdelávanie pohybuje. Realizácia jednotlivých celkov nie je časovo obmedzená, témy si učiteľky tvoria alebo volia samé s ohľadom na aktuálne rozvojové potreby detí tak, aby poskytli deťom priestor pre ich zmysluplné učenie sa. Učiteľky si môžu zvoliť navrhnuté témy, ktoré rozširujú, zužujú, prehlbujú podľa potrieb detí, alebo vytvárajú úplne novú tému v rámci obsahového celku. Formálnu stránku plánov VVČ tvorí názov mesiaca, obsahového celku, podtémy. Dopoludňajšie cielené vzdelávacie činnosti sú dané výkonovými štandardami a ich výkonovými úrovňami. Učebnými osnovami ŠkVP sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.Za zapracovanie všetkých vzdelávacích štandardov je zodpovedná každá učiteľka vo svojej triede. Ostatné organizačné formy sú dané konkrétnymi aktivitami.

Pri plánovaní aktivít vychádzame z možností školy a prostredia v ktorom sa nachádza.

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne vzhľadom na špecifiká práce v materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním, kedy predprimárne vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny dve učiteľky. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti chápaný ako súčasť prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorého forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou radou. Plán vypracúva učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v konkrétnej triede.
 • Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy a plánovania svojej výchovno-vzdelávacej činnosti v konkrétnej triede, ale i v celej materskej škole. Je úplne na ich vzájomnej súčinnosti a dohode, koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti.
 • Plánovanie vzdelávacích oblastí v rámci popoludňajších cielených vzdelávacích aktivít je plne v kompetencii učiteliek konkrétnych tried.
 • Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí. Rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie.
 • Učiteľka plánuje systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky, ale nie je to ich povinnosťou, využívať i adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa vlastného uváženia zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede.
 • Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.
 • Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky dôsledne uplatňujú princípy inkluzívneho vzdelávania. Materská škola pre začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vytvára v prípade potreby v úzkej spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva vhodné podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu.

 

Výkonové štandardy, ku ktorým z dôvodu ich priebežného dosahovania v prirodzených každodenných situáciách nie je potrebné zámerne plánovať cielené vzdelávacie aktivity:

 • Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými,
 • reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii,
 • používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom,
 • pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu,
 • oslovuje menom rovesníkov v triede,
 • pozná mená učiteliek v triede,
 • predstaví sa deťom i dospelým,
 • nadviaže adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi i dospelými,
 • volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu, odzdraví primerane situácii akceptujúc osobu, s ktorou sa zdraví.
 • používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu,
 • rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania,
 • správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým,
 • spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov,
 • sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností,
 • dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť,
 • reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne,
 • správa sa priateľsky k deťom i dospelým,
 • požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje,
 • poďakuje za pomoc od druhých,
 • poskytne iným pomoc,
 • obdarí druhých,
 • podelí sa o veci,
 • reaguje adekvátne na dobré skutky,
 • presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom
 • nenásilne rieši konflikt,
 • odmieta nevhodné správanie,
 • uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania,
 • pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti,
 • má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.),
 • ovláda základné sebaobslužné činnosti,
 • aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní,
 • udržiava poriadok vo svojom okolí.

 

Učebné stratégie a metódy výchovno vzdelávacej činnosti

      Majú odporúčací charakter, vyjadrujú typický postup dosahovania výkonových štandardov v rámci obsahového celku. Učiteľky volia aj dopĺňajú vychádzajúc z reálnych potrieb a možností detí tak, aby zabezpečili podmienky pre ich aktívne a zmysluplné učenie sa. Uplatňujeme okrem tradičných metód, (názornosti, vysvetľovania, hodnotenia, praktickej činnosti, kladného vzoru, cvičenia a navykania, rozhovoru) aj aktivizačné metódy, (didaktické hry, diskusné metódy, situačné metódy, inscenačné metódy, hranie rolí, tvorivá dramatika a dramatické hry) a metódy na rozvoj tvorivosti (metódy na rozvoj tvorivého vnímania fantázie - cvičenia všímavosti, cvičenia empatie, rozvoj fantázie a predstavivosti, cvičenia relaxácie) a metódy tvorivého riešenia problémov (DITOR, Brainstorming).

V materskej škole využívame aj moderné stratégie výchovy a vzdelávania (individuálny prístup, zážitkové učenie, aktivizujúce metódy, aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa) a rôzne formy práce (frontálne individuálne, skupinové, dlhodobé, krátkodobé, organizované, spontánne, pravidelné – stále činnosti, nepravidelné – príležitostné, jednorazové – výnimočné aktivity, sezónne činnosti)

STRATÉGIE UPLATŇOVANÉ POČAS REALIZÁCIE  KAŽDÉHO OBSAHOVÉHO CELKU

 • grafomotorické hry a cvičenia
 • pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia
 • výtvarné činnosti: výtvarné vyjadrovanie predstáv, hry s farbou, modelovanie
 •  hudobné hry
 • vychádzky a pozorovanie okolia
 • námetové hry
 • prstové hry
 • matematické hry
 • konštruktívne hry
 • plánovanie činnosti deťmi
 • prezeranie kníh a encyklopédií, počúvanie rozprávok a príbehov s porozumením
 • hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu
 • maľované čítanie
 • ranný kruh
 • rozprávanie učiteľky
 • rozhovor
 • priame pozorovanie
 • demonštrovanie učiteľkou
 • reprodukcia príbehu
 • spoločné čítanie
 • tvorba príbehu
 • dramatizácia tematického príbehu
 • bádateľské aktivity (deskriptívne, historické, experimentálne)
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami
 • pojmové mapovanie
 • porovnávacie, induktívne, deduktívne alebo analyticko - syntetické myšlienkové postupy riešenia úloh a problémov,
 • tematická diskusia
 • brainstorming
 • tvorivá dramatika 
 • turistická vychádzka

Učebné zdroje

      Odporúčané učebné zdroje sú navrhnuté podľa reálnych podmienok a možností materskej školy. Učiteľka ich vhodne dopĺňa podľa aktuálnej dostupnosti. Uprednostňuje učebné zdroje umožňujúce a podnecujúce aktivitu detí a prirodzenú detskú zvedavosť.

UČEBNÉ ZDROJE  VYUŽÍVANÉ V KAŽDOM OBSAHOVOM CELKU

 • výučbové programové softvéry v počítačoch (napr. Šašo Tomáš, Bee Bot, Veselá Lienka FlowWorks)
 • pracovné listy 
 • spevníky a zborníky piesní
 • výtvarný materiál
 • detská autorská a ľudová literatúra
 • CD, DVD – nosiče (rozprávky, hudobné nahrávky detských ľudových a umelých piesní, nahrávky vážnej hudby, relaxačnej hudby)
 •  literárne pomôcky – pomôcky obsahujúce písaný text, napr. metodické materiály, odborná literatúra, spevníky, rozprávkové knižky, lexikóny, časopisy atď.,
 • internetové stránky so zameraním na edukáciu
 • obrázkový materiál
 • exteriér MŠ
 • encyklopédie
 • maňušky, bábky, rekvizity
 • detské hudobné nástroje
 • špeciálne pomôcky – na znázornenie – prírodných javov, napr. magnety,
 • športové a telovýchovné náradie a náčinie 
 • plošné geometrické tvary, priestorové geometrické tvary – kocka, guľa, valec, ihlan
 • interaktívna tabuľa
 • maľované čítanie
 • programovateľná včielka Bee -Bot, podložka
 • kalendár počasia

 

5. Vyučovací jazyk

 

      Vyučovacím jazykom, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, je štátny jazyk na území Slovenskej republiky – slovenský jazyk.  

 

 

6   Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie

     dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

 

V prípade ukončenia dochádzky do materskej školy v priebehu školského roka, zákonný zástupca predloží zástupkyni riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ písomnú žiadosť o ukončenie dochádzky do materskej školy.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole ukončuje dieťa:

 • spravidla v školskom  roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,
 •  ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenia sa odovzdávajú deťom pri tradičnej rozlúčke s predškolákmi. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie základnej povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

 

7. Personálne zabezpečenie

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania s viacročnou praxou, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v  súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov platnou legislatívou. Kvalifikovanosť učiteliek je 100%-ná.            Z pedagogických zamestnancov majú tri učiteľky ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy, jedna učiteľka prvý stupeň  vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika, jedna učiteľka prvý stupeň  vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika spolu s druhým stupňom vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, jedna učiteľka prvý stupeň  vysokoškolského štúdia v študijnom odbore vychovávateľstvo, jedna učiteľka má ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v aprobácii predmetov slovenský jazyk a anglický jazyk. Zástupkyňa pre materskú školu ukončila druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v programe Učiteľstvo pre 1.stupeň základných škôl a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Zamestnanci sa aktívne zdokonaľujú a prehlbujú svoje profesijné kompetencie v rámci kontinuálneho vzdelávania. Na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu našej materskej školy sa podieľa aj asistent učiteľa.

 

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky

      

        Materská škola je päťtriedna. Objekt tvoria dve dvojposchodové budovy. V budovách sa nachádzajú triedy, s príslušenstvom a spálňou zariadené nábytkom,  hračkami  a pomôckami z prevažne prírodných materiálov, poskytujúce dostatočný priestor pre pohyb, voľnú hru aj cielené vzdelávacie aktivity detí.  Súčasťou zariadenia je školská záhrada s dvomi pieskoviskami, železnými aj drevenými preliezačkami na rozvoj obratnosti, hojdačkami,  lavičkami na oddych. Materská škola, ako prvý článok školskej sústavy, operuje všetkými faktormi, ktoré ovplyvňujú a podmieňujú proces výučby – zámerne a cieľavedome stimuluje komplexný rozvoj a učenie sa dieťaťa. Prostredie materskej školy je edukačným priestorom, v ktorom prebieha interakcia a komunikácia dieťaťa s prostredím v rovine sociálnej (dieťa - učiteľ - zákonný zástupca) a v rovine fyzikálnej (usporiadanie, vybavenie interiéru a exteriéru MŠ).

V materskej škole sa snažíme o to, aby prostredie

 • vytváralo podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa,
 • bolo podnetným pre spontánne i zámerné učenie sa dieťaťa,
 • jeho materiálne vybavenie poskytovalo deťom priame, bezprostredné zážitky, dalo voľný priechod iniciatíve dieťaťa a podporovalo a rozširovalo jeho vnútornú motiváciu,
 • viedlo k uspokojovaniu jeho psychických, emocionálnych a telesných potrieb, túžby po poznávaní,
 • spĺňalo estetické kvality,

Každá trieda je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti na základe čoho môžeme kvalitne plniť ŠkVP. Dve triedy sú vybavené počítačom,  dve interaktívnou tabuľou a všetky tlačiarňou, čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí. Materská škola disponuje pomôckami na oboznamovanie sa s magnetizmom. Prepojenie na internet umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tak využívať väčšie množstvo pomôcok. Deti pracujú s edukačnými programami s rôznorodým zameraním. Podnetnosť prostredia na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti tvoria pomôcky ako je abeceda, čísla, geometrické tvary, farby s grafickým popisom, kalendár počasia, odkazy, pravidlá triedy. Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie, náčinie, hudobné nástroje, výpočtová technika. Dopĺňame ich podľa potreby na triedach s ohľadom na kvalitu a primeranosť detí. Učebné pomôcky sú v jednotlivých kabinetoch a slúžia pre všetky triedy. Hudobné nástroje, didaktická technika, výpočtová technika je na veľmi dobrej úrovni.

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a       vzdelávaní

       Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú v materskej škole zabezpečené v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež; vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

       Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s Národným programom prevencie obezity, s Národným programom duševného zdravia a v súlade so zachovávaním ľudských práv v rezorte školstva.

      Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách povinná:

 • prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
 • vytvárať podmienky na zdravý vývin a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
 • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
 • viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovnovzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.

       Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v Prevádzkovom poriadku a v Školskom poriadku materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste.

 • Za bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od prevzatia dieťaťa po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osoby.
 • Materská škola zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí počas pobytu vonku, a to počítaním detí, ostražitosťou učiteliek.
 • Pani upratovačky pred pobytom vonku kontrolujú a prípadne odstraňujú nebezpečné predmety, prekopávajú pieskoviská.
 • Dodržiavanie bezpečnosti počas vychádzky nám umožňuje používanie reflexných viest
 •  Zamestnanci nenechávajú deti bez dozoru, nepúšťajú ich samostatne na WC počas pobytu      vonku, využívajú pomoc asistentky prípadne prevádzkového zamestnanca.
 • Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 22 detí starších ako päť rokov. S deťmi mladšími ako tri roky a deti od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.
 • Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor zástupca riaditeľa pre MŠ zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.
 • Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti na základe písomného súhlasu zodpovedá vedúca krúžku.
 •  Materský škola realizuje školské výlety a ďalšie aktivity len s písomným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom, pričom zabezpečí potrebný dozor podľa zákona 245/2008 školský zákon, vyhláška 306/2008.
 • Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ, za ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu určenom v ich pracovnej náplni.

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

      Cieľom hodnotenia detí je posudzovanie a posúdenie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach, ktoré je využité pre ďalšie plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti za účelom ďalších pozitívnych rozvojových zmien.

      Systém kontroly a hodnotenia detí je priebežné monitorovanie výsledkov vzdelávania sa detí a ich formatívne hodnotenie (zamerané na podporu ďalšieho učenia detí, je užitočnou spätnou väzbou) na základe poznatkov získaných:

 • pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi, zo záznamov, výsledkov pedagogickej diagnostiky, z úrovne zvládnutia obsahu vzdelávania v materskej škole vymedzeného prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích oblastí i s využitím evaluačných otázok (v implicitnej forme),
 • analýzou výtvarných prác a iných produktov detí (portfólií),
 • referenciami od rodičov a iných odborných zamestnancov,
 •  vyhodnocovaním výsledkov detí na rôznych typoch prehliadok a vystúpení,

 

Cieľom hodnotenia detí je objaviť jeho kvality pri vstupnej diagnostike a rozširovať jeho obzor na vyššiu úroveň, zároveň posúvať jeho rozvoj vo všetkých oblastiach výchovnovzdelávacieho procesu.

 • Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie- neporovnávame deti medzi sebou, sledujeme a posudzujeme individuálny pokrok
 • Zameriavame sa na úspechy a pokroky dieťaťa, nie na nedostatky.
 • Vedieme deti k objektívnemu sebahodnoteniu aktívnym podielom dieťaťa na hodnotení – Dieťa týždňa, ranné sedenie- rozhovor, počas hier
 • TŠZ – uskutočňuje zástupkyňa pre MŠ v októbri za účasti rodičov a potom ten istý test uskutočňuje učiteľka v triede pred zápisom do ZŠ –
 • Diagnostické portfolio dieťaťa – slúži ako dokument poskytujúci pohľad o rozvoji osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach a podklad pre vstupnú, priebežnú a výstupnú diagnostiku.

      Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy predstavuje vyvážený pomer medzi vonkajším hodnotením a sebahodnotením. Obidva póly hodnotenia sú založené na kriteriálnom hodnotení zostaveného podľa kompetenčného profilu učiteľky predprimárneho vzdelávania so zámerom sledovať zabezpečovanie kvality výchovy a vzdelávania v materskej škole pedagogickými zamestnancami.

      Systém kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít zamestnancov a ich formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných:

 • pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi,
 • referenciami od detí, rodičov a iných odborných zamestnancov,
 • zhodnotením dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov s deťmi,
 • hodnotením činnosti pedagóga v oblasti kontinuálneho vzdelávania,
 • vyhodnocovaním plnenia činností nad rámec pracovných úloh a pod.

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia aktivít výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju kompetencií zamestnancov, k motivácii učiteliek, aby samy sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a pracovné správanie, menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania a tým skvalitňovali prácu celej materskej školy v súlade s vlastnými cieľmi, poslaním i zameraním. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov umožňuje vedeniu školy čo najobjektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať a finančne odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať školský vzdelávací program v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania. Jedenkrát ročne sú tieto poznatky zhrnuté v sumatívnom hodnotení v rámci hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý je založený na čiastkových výsledkoch formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň je impulzom pre jeho profesijný rozvoj a kariérny rast.

      Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

    Prioritnou úlohou materskej školy je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať. Vedenie materskej školy vynakladá úsilie na to, aby každý pedagogický zamestnanec mal vytvorené optimálne podmienky na štúdium a aby zvolené vzdelávanie pedagogickými zamestnancami bolo v súlade s ŠkVP materskej školy. Uprednostňujú sa predovšetkým také vzdelávacie programy, ktoré sú v súlade s profiláciou školy.

Našim cieľom je prehlbovanie odborných vedomostí a zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania.

 • zvyšovanie odborných kompetencií učiteľky,
 • motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,
 • sprostredkovanie najnovších poznatkov a inovácií z didaktiky, pedagogiky,
 • účasť na odborných prednáškach,
 •  sprostredkovávať aktuálne, odborné a metodické informácie prostredníctvom efektívneho informačného systému.
 • školenia BOZP .

 

        Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, vypracovanom v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Školský vzdelávací program bol prerokovaný a schválený kolektívom učiteliek materskej školy na pedagogickej rade dňa 16.01.2017
 • Školský vzdelávací program bol predložený riaditeľke ZŠ s MŠ Mútne dňa 16.01.2017

 

Podpisom potvrdzujem, že som bola oboznámená so Školským vzdelávacím programom „Škôlkarik spoznáva svet“

Pedagogickí zamestnanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatúra

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2015. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015.

KOLEKTÍV AUTOROV.  Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava. Expresprint s.r.o., Partizánske, 2011. ISBN 978-80-968-777-3-7.

HAJDÚKOVÁ, V. a kol. 2009. Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava, Zing Print, 2009. ISBN 978-80-8052-341-1.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

 

Príloha č.1

 

Metódy predčitateľskej gramotnosti

 

Základom interaktívneho žitia dieťaťa v kultúre, v ľudskom spoločenstve je komunikácia prostredníctvom určitého jazykového kódu. Jazyková gramotnosť sa prejavuje komplexom komunikačných kompetencií dieťaťa v oblasti:

 

 • verbálnej komunikácie v hovorenej podobe jazyka / hovorením a počúvaním /

v písanej podobe jazyka  / čítaním a písaním t. j. predčitateľskou gramotnosťou /

 • neverbálnej komunikácie v reči pohybov tela, mimiky, gestikulácie ako doplnku

verbálnej komunikácie.

 

Metódy rozvíjania predčitateľskej gramotnosti dieťaťa: 

 

Metóda lona: pozostáva z čítania „ veľkých kníh“ / deťmi, učiteľkou vytvorených ak hotových /, kde sa spája text s obrázkom. Dôležitý je blízky kontakt  a vzťah učiteľ a dieťa. Učiteľka číta a prstom ukazuje na čítané slová. Dieťa pozoruje priebeh čítania a ukazovatele textu – smer čítania textu zľava doprava, zhora nadol, riadkovú postupnosť, postupnosť slov, začiatok a koniec textu.

 

Metóda ranný odkaz: učiteľka píše pred deťmi krátke vety, ktoré vyplynuli z momentálnej situácie, zážitku, rozhovoru, plánovania činností a pod. deti pozorujú väzby hovorenej a písanej reči – čo je napísané možno prečítať a čo je povedané možno napísať. Metódu je možné využiť počas hier a hrových činností ráno aj po odpočinku.

 

Metóda kalendár: zaznamenávame tam spolu s deťmi rôzne podoby počasia, dni v týždni, názvy mesiacov v roku, alebo aj meniny a narodeniny detí, krátke významné udalosti a oslavy, besiedky ... Kalendár môže mať stabilné miesto v triede a trvalý rám. Ale musí byť v ňom možné meniť listy napr. s názvami dní, týždňov ..Pravidelným aplikovaním metódy deti registrujú tvary slov v spojení s ich významom. Postupne sú schopné prečítať aj názov dňa, mesiaca, ročného obdobia, mená detí atď.

 

Metóda slovná banka: umožňuje deťom vnímať slovo ako časť celku a experimentovať s ním. Podstatou metódy je hranie sa detí so slovami známej básne alebo riekanky. Deti identifikujú slovo v kontexte celku na základe porovnávania jeho vizuálnej podoby, prípadne porozumenia významu. Krátka báseň sa napíše v zhodnej podobe na dva papiere. Jeden papier sa postrihá na slová.  Deti skladajú rozstrihanú báseň podľa predlohy na princípe puzzle. Učiteľka im slová číta a spoločne s deťmi vysvetľuje ich obsah, význam.

 

Metóda jazykovej skúsenosti: je procesom transformácie verbálnych výpovedí dieťaťa do písomnej podoby a ich následné čítanie. Učiteľka zaznamenáva slovné výpovede seba alebo detí na rôzne témy, ktoré sú im blízke, a tak im umožňuje sledovať, ako sa hovorená reč mení na písomnú podobu reči. Prebieha tu spätná väzba hovorenie – písanie – čítanie. Metódu možno uplatniť pri rôznych edukačných aktivitách, napr. pri písaní titulkov k obrázkom.

 

Napr. viď, tabuľka

Mená detí:

Téma, napr. Mama – písanie výrokov detí

Jožko

Často na mňa kričí...

Alena

Pečie dobré koláče.

Eva

Pracuje na pošte a usmieva sa...

 

Na túto metódu  jazykovej skúsenosti použijeme baliaci papier, písací materiál a tabuľu na stojane a jednotlivé výroky detí na danú tému píšeme pred deťmi, spoznávajú tak písmená aj smer písma. Na záver baliaci papier môžeme zavesiť aj do šatne, kde sa rodičia stretávajú, aby mali možnosť vidieť ako sa dá s deťmi pracovať.

 

Metóda tvorby kníh a časopisov: je príležitosťou na tvorbu individuálnych alebo skupinových realizácií sa detí pri tvorbe kníh a časopisov na určitú tému. Deti v procese tvorby využívajú svoje poznatky o písanom texte. Metóda sa využíva v priebehu dňa podľa voľby detí. Podporuje ich vlastné procesy čítania a písania. Môžeme ju realizovať v určenom mieste v triede – čitateľský kútik.

Metóda písania denníkov: napomáha čítanie alebo písaniu detí vlastných zážitkov kreslením a písaním do denníka. Stimuluje využitie všetkých znalostí o procese písania, o hovorenej a písomnej podobe slova, o smere textu zľava doprava, o začiatku a konci textu.

 

Metóda spoločného čítania: využíva sa vždy v interakcii dieťaťa s učiteľkou, ktorá dieťaťu číta rôzne žánre a texty a potom spolu s dieťaťom diskutuje o prečítanom obsahu.

Podoby metódy spoločného čítania:

 

 • Metóda prediktabilných kníh – tieto knihy sa vyznačujú textom, ktorý sa opakuje napr. rozprávka – Pampúšik, O rukavičke ...Pri opakujúcom sa texte môže dieťa využiť pamäťové čítanie.
 • Metóda maľovaného čítania -  učiteľka číta napísaný text a deti obrázky. Deti môžu do textu slová vymýšľať, zapisovať, dokresľovať.
 • Metóda riadeného čítania – učiteľka pre deti vyberie text, ktorý im číta po častiach. Po každej prečítanej časti deťom kladie alternatívne otázky, ktoré iniciujú rozmanité odpovede detí napr. v názoroch na konanie postáv.. Učiteľka akceptuje všetky výpovede detí a nehodnotí ich správnosť a nesprávnosť.

 

Metóda tvorby pojmovej mapy: umožňuje deťom pozorovať čítanie a písanie pri vyhľadávaní a štruktúrovaní pojmov v určitej téme, probléme. V písanom texte pojmy zapisuje učiteľka, alebo dieťa, ktoré už číta.

 

Metóda tvorby pravidiel: deti sa v diskusii vyjadrujú k riešeniu určitého problému a diskutujú o ňom. Učiteľka ich formulácie v krátkych vetách zapisuje. Deti hlasovaním rozhodujú o konečnej formulácii pravidiel, ktoré budú napísané na viditeľnom mieste.

 

Metóda tajničky: je vhodná v prípade, ak učiteľka určité obrázky označí písmenami ich názvu. Písmená potom dieťa priraďuje do okienok tajničky, v ktorých sú rovnaké obrázky ako na predlohe. Učiteľka alebo dieťa prečíta celé slovo alebo vetu z tajničky.

 

Metóda písania pre rodičov: učiteľka, prípadne deti, ktoré čítajú alebo píšu priebežne podľa potreby zaznamenávajú odkazy pre rodičov, ktoré sa potom dávajú na informačnú tabuľu napr. v šatni. Rodičia si ich tam prečítajú a iné deti k nim môžu niečo dokresliť, prípadne spolu s učiteľkou vytvoria plagát napr. ku karnevalu. Doplnené to môže byť aj s fotografiami, s obrázkami.

Metóda tvorby triedneho časopisu: umožňuje zhromažďovať výtvarné a pisateľské produkty detí, spolupracovať s rodičmi pri obohacovaní o nové texty, je v ňom možné s deťmi tvoriť reklamy, pozvánky, oznamy pre rodičov, aktivity detí v triede.

 

 

Metóda podporujúca čitateľskú a pisateľskú gramotnosť dieťaťa:

 

 • učiteľka vytvára prostredie bohaté na tlač a písaný text
 • označuje predmety a veci  s názvami, alebo s menovkami detí / šatňová skrinka../
 • zostavuje plagáty, nástenky, pravidlá v triede, rôzne informácie paralelne v obrázkovej aj písanej podobe
 • sprostredkúva deťom detské časopisy, knihy, detskú knižnicu dopĺňa o nové žánre, encyklopédie, slovníky..

 

 • obohacuje priestory triedy o písané texty / napr. vhodné časopisy, letáky, noviny/, a pomôcky na písanie a tvorbu vlastných kníh a časopisov / papiere, pastelky, lepidlá, perá, fixky .../

 

 • spolu s deťmi sa podieľa na písaní vianočných pozdravov, listov pre Ježiška, deti dokresľujú prípadne dolepujú vhodné obrázky k danej téme.....

 

    Stratégie, ktoré podporujú rozvoj metód počiatočného písania a čítania detí:

 

 • učiteľka oceňuje, ak si dieťa vlastné produkty vie označiť menom, spôsobom jeho vlastným
 • poskytuje deťom priestor na písanie osobných želaní, myšlienok, pozdravov a oznamov
 • píše pred dieťaťom veľkými tlačenými písmenami, ako vzor písania, ktorý je primeraný grafomotorickým zručnostiam detí predškolského veku
 • číta deťom rôzne druhy textov v okolí / pošta, polícia, potraviny, názvy jogurtov, čokolád...
 • komentuje pred dieťaťom svoje pisateľské aktivity napr. teraz píšem pre rodičov, že bude stretnutie s nimi...
 • poskytuje dieťaťu príležitosti na stretávanie sa s textami súvisiace s orientáciou v časových a v priestorových vzťahoch a pojmoch / kalendáre, mapy, cestovné poriadky, detské encyklopédie../
 • reaguje na čitateľské a pisateľské záujmy detí – výzvy na prečítanie, napísanie, vysvetlenie významu napísaných textov, pojmov a názvov
 • využíva variabilitu a pluralitu metód podpory počiatočného čítania a písania podľa potrieb a záujmov detí

 

 

TOPlist