Spievankovo

 

Plán práce záujmového krúžku ,,Spievankovo"

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

17.01. 2018

 

Hudba okolo nás

Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne a umeleckými výrazovými prostriedkami.

31.01. 2018

 

Na muzikantov

Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.

14.02. 2018

 

Cha – cha - cha

Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.

28.02. 2018

 

Cha – cha - cha

Zdokonaľuje sa v prevedení tanečných prvkov v jednoduchých choreografiách.

14.03. 2018

 

Veselá píšťalka

Spieva pieseň s radosťou a vyjadrí charakter piesne prirodzeným kultivovaným pohybom.

28.03. 2018

 

O zajačikoch

Spieva pieseň s radosťou a s pomocou nástrojov Orffového inštrumentára vytvára rytmický sprievod k piesni.

11.04. 2018

Vyčítanky

Rytmizované vyčítanky spája s hrou na tele.

25.04. 2018

Mamičke

Spieva pieseň s radosťou a s pomocou nástrojov Orffového inštrumentára vytvára rytmický sprievod k piesni.

09.05. 2018

O reťaz, o reťaz

My sme sestry veselé

 

Zvláda hudobno-pohybové hry so spevom, dodržiava v nich jednoduché pravidlá.

23.05. 2018

Až ja budem žiakom

Spieva pieseň s radosťou a realizuje rytmický sprievod k piesni.

06.06. 2018

Spievankovo

Verbálne zhodnotí priebeh záujmového krúžku Spievankovo.

 


 

 

Záujmový krúžok “SPIEVANKOVO“

Vedúca: Bc. Lucia Brišová

 

Charakteristika

  • jedným z hlavných cieľov výchovy  a vzdelávania v materskej škole je podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, dieťa je potrebne vnímať ako jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke

 

  • k spevu detí nepochybne patrí pohyb, ktorý sa bude v tomto krúžku realizovať prostredníctvom hudobno-pohybových hier, hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy), hrou na ozvenu a dramatizáciou

 

  • spev budú môcť deti spestriť a oživiť Orffovými hudobnými nástrojmi, na ktorých budú môcť hrať

 

Cieľ

·         prostredníctvom detských a ľudových piesní rozvíjať hudobné schopnosti detí

·         rozvíjať schopnosť spojiť spev s hrou na detských hudobných nástrojoch

·         pozitívne rozvíjať hudobný sluch u detí predškolského veku

·         spievať piesne v goralskom nárečí

·         utvárať pozitívny vzťah k ľudovým tradíciám

·         prostredníctvom dramatizácie zahrať krátke divadielko

 

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne

·         deti prevezme Bc. Lucia Brišová o 12:30- 13:15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

 

Podmienky

·         záujmový krúžok "Spievankovo" je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Galisová Lilianka

Kriš Martinko

Michalčíková Sofinka

Sekulová Adelka

Straková Evička

                                         Vraňaková Stelka

Vojtasová Nelka

 


 

TOPlist