Stanovy združenia rodičov MŠ

 

STANOVY

združenia rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Mútnom

 

Článok I

Názov a sídlo združenia

1) Názov združenia je „Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Mútnom“, ďalej len „ZRPŠ“.

2) Sídlom združenia je Materská škola v Mútnom, 02963 Mútne  224

Článok II

Cieľ a predmet činnosti združenia

1) ZRPŠ je nezávislé, dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov Materskej školy v Mútnom, ktoré vyvíja svoju činnosť na základe demokratických princípov.

2) Cieľom ZRPŠ je:

a. podpora školy a pomoc Materskej škole v oblasti materiálnej, finančnej a personálnej za účelom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí,

b. podpora úsilia vedenia Materskej školy a školského zariadenia, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese,

c. aktívna podpora uplatňovania nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,

d. pomoc pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní krúžkovej činnosti, školských výletov, exkurzií, pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí,

e. spolupráca pri zabezpečovaní technického vybavenia Materskej školy, organizácia materiálnej pomoci Materskej škole a sponzorstvo.

3) Úlohy ZRPŠ sú:

a. zhromažďovanie a riešenie podnetov, názorov, pripomienok a požiadaviek rodičov, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí v Materskej škole

b. rokovanie s riaditeľom, učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi Materskej školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu detí na základe vzájomného partnerstva,

c. spolupráca s Radou školy pri ZŠ s MŠ Mútne

d. získavanie a združovanie finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na výpomoc pri úprave a skvalitňovaní vonkajšieho a vnútorného prostredia Materskej školy a organizovanie aktivít pre deti, rodičov a členov združenia,

e. fyzická a materiálna pomoc pri zabezpečení prác spojených s realizáciou projektov Materskej školy,

Článok III

Členstvo v ZRPŠ

1) Členom ZRPŠ je rodič, zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho Materskú školu alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

2) Členstvo rodiča, zákonného zástupcu, dieťaťa vzniká automaticky, nástupom dieťaťa do Materskej školy.

3) Členom Rodičovskej rady sa stáva zástupca rodičov, ktorý bol demokratickým spôsobom zvolený spomedzi rodičov detí.

4) Každý člen ZRPŠ má právo:

a. zúčastňovať sa na zasadnutiach ZRPŠ, podávať návrhy na činnosť združenia, žiadať informácie o plnení úloh a cieľov ZRPŠ a o jeho hospodárení,

b. voliť a byť volený do orgánov združenia,

c. vyjadrovať sa prostredníctvom rodičovskej rady k práci pedagogických pracovníkov, podávať námety, návrhy a kritické pripomienky,

d. byť informovaný, ako sa ich pripomienky uplatňujú v škole a školskom zariadení.

5) Každý člen ZRPŠ má povinnosť:

a. dodržiavať stanovy ZRPŠ,

b. plniť zverené úlohy a podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

c. platiť členské príspevky,

d. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

6) Členstvo v ZRPŠ zaniká, ak:

a. dieťa rodiča alebo zákonného zástupcu ukončí školskú dochádzku v Materskej škole,

b. člen slobodne vystúpi zo ZRPŠ a podá písomné vyhlásenie člena o vystúpení Rodičovskej rade,

c. vylúčením z dôvodu porušenia stanov združenia,

d. úmrtím člena,

e. zánikom ZRPŠ.

Článok IV

Orgány ZRPŠ

1) Orgánmi združenia sú „Zhromaždenie“, „Predseda“, „Rodičovská rada“, štatutárni zástupcovia a „Revízna komisia“,

2) Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je zložené zo všetkých členov združenia. Úlohy zhromaždenia:

a. rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku združenia,

b. schvaľovanie stanov ZRPŠ, ich zmeny a doplnky,

c. schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy o činnosti,

d. schvaľovanie výšky členských príspevkov,

e. volenie a odvolávanie členov Rodičovskej rady ZRPŠ, štatutárnych zástupcov Rodičovskej rady ZRPŠ – predsedu, pokladníka, Revíznu komisiu a zástupcov rodičov do Rady školy pri Materskej škole v Mútnom,

f. zasadnutia minimálne jedenkrát za školský rok, spravidla na jeho začiatku, zvoláva ho predseda alebo ním poverený člen Rodičovskej rady v spolupráci s riaditeľstvom školy prostredníctvom písomného oznámenia termínu a miesta zasadnutia zhromaždenia členom združenia najmenej 7 dní vopred.

g. zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, pokiaľ sa pri schvaľovaní programu zhromaždenia nerozhodne inak

h. zhromaždenie prijíma rozhodnutia o výške členského príspevku trojštvrtinovou väčšinou.

3) Rodičovská rada je výkonným orgánom ZRPŠ, za svoju činnosť je zodpovedný najvyššiemu orgánu Zhromaždeniu ZRPŠ. Úlohy Rodičovskej rady:

a. riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,

b. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu,

c. pripravuje základné materiály na rokovanie,

d. volí a odvoláva spomedzi členov podpredsedu Rodičovskej rady,

e. funkčné obdobie Rodičovskej rady trvá 1 rok a začína sa dňom po prvom zasadnutí Zhromaždenia ZRPŠ v danom školskom roku,

f. schádza sa minimálne raz za polroka,

g. o počte členov Rodičovskej rady rozhoduje Zhromaždenie.

h. v mene ZRPŠ je oprávnený konať predseda ako štatutárny orgán, ostatní členovia Rodičovskej rady konajú v mene združenia na základe poverenia predsedom, pričom na platnosť právneho úkonu je potrebný podpis dvoch členov Rodičovskej rady,

i. pri disponovaní s finančnými prostriedkami na účtoch združenia je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rodičovskej rady,

j. Rodičovská rada predkladá správu o činnosti a hospodárení združenia Zhromaždeniu najmenej raz za rok.

4) Štatutárnymi zástupcami ZRPŠ sú predseda a pokladník Rodičovskej rady, ktorí sú volení na prvom zasadnutí ZRPŠ. Štatutárni zástupcovia konajú spoločne a nerozdielne tak, že sa spoločne podpíšu.

5) Revízna komisia je kontrolným orgánom ZRPŠ, ktorý zodpovedá za svoju činnosť najvyššiemu orgánu ZRPŠ. Úlohy Revíznej komisie sú:

a. vykonávanie kontroly hospodárenia ZRPŠ v školskom roku, upozorňovanie na nedostatky a navrhovanie opatrení na ich odstránenie,

b. spracovávanie správy o výsledku kontroly, ktorú predkladá Zhromaždeniu ZRPŠ na jeho prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku,

c. zvolávanie členskej schôdze v prípade zistenia nehospodárneho zaobchádzania s finančnými prostriedkami ZRPŠ,

d. kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov.

Článok V

Majetok a zásady hospodárenia s majetkom ZRPŠ

1) Majetok ZRPŠ tvoria príjmy z členských poplatkov, rodičovských príspevkov, darov, grantov, dotácií, účelových príspevkov, iné príjmy, veci a majetkové práva dosahované v súlade s platnými právnymi normami.

2) Výšku členských poplatkov schvaľuje Zhromaždenie na svojom zasadnutí na začiatku školského roka pre daný školský rok .

3) Členské poplatky vyberá pokladník. Je povinný predložiť Rodičovskej rade zoznam členov a výšku vybraných poplatkov a odovzdať ju ku kontrole Revízorovi.

4) Peňažné dary sa evidujú na osobitnom zozname, prípadne účte.

5) Finančné prostriedky sa vynakladajú výlučne na realizáciu cieľov ZRPŠ, na bežné náklady spojené s činnosťou združenia, na akcie, ktoré sa nedajú uhradiť z finančného rozpočtu Materskej školy a sú v súlade s poslaním ZRPŠ.

6) Inventarizácia pokladne a bankových účtov sa vykoná podľa platných právnych predpisov a mimoriadne na požiadanie Revízora.

7) Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov v peňažnom denníku. Správu o tom podáva pokladník na každej schôdzi ZRPŠ.

8) ZRPŠ hospodári s finančnými prostriedkami podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Zhromaždenie ZRPŠ, ako aj jeho zmenu. Každý finančný výdavok musí byť odsúhlasený Rodičovskou radou a riadne zapísaný v zápisnici.

Článok VI

Zánik ZRPŠ

1) ZRPŠ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, o ktorom rozhodlo Zhromaždenie.

2) Pri rozhodnutí o zániku Zhromaždenie schváli postup vysporiadania majetku združenia a určí osobu poverenú likvidáciou.

3) Rodičovská rada:

a. vykoná zúčtovanie majetku združenia,

b. sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky svoje záväzky a dlhy a určí likvidátora, ktorý po ukončení likvidácie rozdelí likvidovaní zostatok,

c. likvidačné prebytky pripadnú Materskej škole, ktorá ich použije na školské účely.

Článok VII

Záverečné ustanovenie

1) Zmeny a doplnky týchto stanov je možné vykonať písomným dodatkom na základe uznesenia Zhromaždenia ZRPŠ do 15 dní od jej schválenia.

2) Tieto stanovy boli schválené Zhromaždením ZRPŠ dňa 19.01.2017

V Mútnom

Dňa 19.01.2017

TOPlist